MR

Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad houdt zich bezig met de beleidsmatige aspecten van de school. Dit kunnen uiteenlopende zaken zijn zoals onderwijsontwikkeling, huisvesting, beleidsnotities en bovenschoolsmanagement. Bij een aantal zaken heeft de raad adviesrecht, bij een aantal zaken instemmingsrecht. Op deze wijze kunnen ouders wezenlijk invloed hebben op de ontwikkeling van De Ieme. De vergaderingen zijn openbaar.  

De raad bestaat uit drie teamleden en drie ouderleden.  De leden worden voor drie jaar gekozen. Dan vinden er verkiezingen plaats. Elke ouder kan zich verkiesbaar stellen. De MR is namens het personeel en de ouders de gesprekspartner van het bevoegd gezag/ directeur van de school. Direct overleg met het bestuur vindt plaats via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waar alle scholen van SAAM* middels een contactpersoon in vertegenwoordigd zijn.  

 

Huidige Medezeggenschapsraad
Bart Kablau (voorzitter)
Guillaume van Liempt
Remko van Meerendonk

Lindy Rijkschroeff
Suzanne Wouda
Alexandra Dekker
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren