Jenaplan

We zijn een Jenaplanschool. Op onze school bereiden we kinderen voor op het leven. We willen bereiken dat kinderen zich ontwikkelen tot zelfbewuste ondernemende mensen die kunnen plannen en samenwerken, mensen die iets kunnen creëren en hun ideeën kunnen delen. We nemen kinderen serieus.  
De kernwaarden eigen-wijs, nieuwsgierig en vertrouwen vormen het pedagogisch kompas van alle betrokkenen bij onze school. Deze geven richting aan ons handelen en zijn uitgangspunt bij beslissingen die worden genomen. 

 

Wij zijn een leef-werkgemeenschap die kinderen, stamgroepleiders, ouders en de wereld om ons heen omvat. Stamgroepleiders zijn er professionele opvoeders. Ouders hebben een deel van de opvoeding van hun kinderen aan de school overgedragen, maar ze spelen in het onderwijs op allerlei niveaus een belangrijke rol. De stamgroepleiders mogen daarom een bewuste keuze van de ouders voor de school verwachten. Het onderwijs in de school is gericht op de opvoeding van kinderen in de breedste zin van het woord. 

 

Binnen onze school zitten de kinderen in heterogene driejarige stamgroepen:
groep 0-1-2 | groep 3-4-5 | groep 6-7-8
De stamgroepleiders leren de kinderen (binnen de 3 jarige stamgroep) goed kennen en kunnen optimaal gebruik maken van hun professionele kennis en hun handelen over een langer traject, ontwikkelen en evalueren.
Kinderen zijn in de stamgroep niet ieder jaar de slimste of de zwakste, de sterkste of de snelste.

In onze stamgroepen zien ouders, stamgroepleiders, maar vooral ook de kinderen zelf hoe ze opgroeien, veranderen, leren, groter en ouder worden.

 

Wij geven alle dagen van de week van 08.30 tot 14.00 uur onderwijs. De kinderen lunchen samen met de stamgroepleiders in de groep. 

 

Onze school biedt kinderen een veilige context van waaruit zij stap voor stap kennis maken met de wereld om hen heen. Zo leren kinderen niet alleen van de stamgroepleider en zijn of haar aanbod, maar vooral ook door zèlf ervaring op te doen, door zèlf dingen te ontdekken en zich eigen te maken.

 

1

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren